4 juli, 2018

Brevet från Sverige

Brevet från Sverige innehåller sextiofem stycken brev, skrivna av elever i Skärholmens stadsdel.

Nedan kan ni läsa mitt förord till boken:

Under några få decennier har det svenska folkhemmets homogena karaktär ändrat färg och riktning och Sverige har utvecklats till ett av Europas mest mångkulturella länder. Denna verklighet har naturligtvis – på gott och ont – påverkat och format de flesta av oss, oavsett etniskt, religiöst eller social bakgrund. Inte minst våra barn och ungdomar och deras framtid. Följaktligen blir förverkligandet av ett integrerat samhälle vår största utmaning inför framtiden, oavsett politiskt riktning, skiftningar i maktförhållandena eller ekonomiska påfrestningar.

Många av texterna i ”Brevet från Sverige” belyser att de förändringar som vårt samhälle genomgår är för all tid framöver och att vi – svenskar och ”nysvenskar” – ofrånkomligt har en gemensam framtid att vänta. Fjorton åriga Zjikav skriver i sitt brev: ”Morfar, för mig själv känns det svårt att flytta tillbaka till Kurdistan, eftersom jag nu har bott i Sverige halva mitt liv och börjar tycka om mitt liv i den nya världen.”

Arbetet med ”Brevet från Sverige” har ömsom varit glädjefull och berikande, ömsom mödosamt och sorgbringande för de inblandade. De unga skribenternas önskan att ”landa och leva i nuet”, deras kärlek till Sverige men också hjärtslitande längtan till släkt, vänner och ”helheten” i ursprungslandet genomsyrar deras tankar, känslor och texter. Bojana i årskurs sju uttrycker sin förtvivlan och saknad efter sin mormor i Serbien på detta slående sätt: ”Jag sörjer att du inte är här och jag sörjer att jag inte är där. Jag vet inte om det är bättre här eller om det är bättre där …”

Vidare beskriver Qaiss sina känslor för Sverige så här: ”I Sverige är människorna snälla, de tänker inte på om man är rik eller fattig; de tycker om alla och respekterar varandra. Farmor, jag älskar Sverige, för här finns bra skolor, fred och frihet.” Och Halima i årskurs fyra berättar om sin bild av Sverige: ”Amira, du kanske undrar hur mitt liv ser ut nu … Du kan inte ana hur bra det är i Sverige. Det finns så mycket att berätta och jag vet inte hur och var jag ska börja. Jag har sett så mycket bra, men mamma säger att jag inte har sett allt än, att det finns mycket mer att se. Sverige är ett fritt land och man får tro på vad man vill. Det finns muslimer, kristna och judar här. Det finns också många andra religioner här. Men det är aldrig bråk mellan dem, alla respekterar varandra.”

Bokens framkomst hade naturligtvis varit otänkbart utan elevernas oändliga entusiasm, engagemang och enorma framtidstro. För en del äldre elever har skrivandet av breven framförallt inneburit en strävan att förstå tre företeelser: lojaliteten till sina två världar, sin ständiga kamp att förena och integrera sina två inte alltid samstämmiga identiteter och föräldrarnas återvändandedröm till hemlandet. Dessa tre frågeställningar är inte bara den dagliga verkligheten för majoriteten av ungdomar med invandrarbakgrund utan också fundamentet i mina och elevernas dagliga sammankomster och samtal i skolan.

När det gäller eleverna med svensk bakgrund (i boken) är svårigheterna av en annan karaktär, så som falska kompisar, svekfulla mödrar och frånvarande fäder. Men alldeles oavsett vad och vilka bekymmer som tynger våra barn och ungdomar måste vi vuxna ta vårt ansvar och anstränga oss ytterligare i förståelsen och bearbetningen av deras olika svårigheter.

Det skall också nämnas att urvalet till boken av cirka sexhundra inkomna brev inte har varit bekymmersfritt. Alla de skrivande eleverna hade något att berätta om, men med hänsyn till det begränsade utrymmet var vi tvungna att hålla oss till det antal brev som nu finns med i boken. Breven har skiftande karaktär, en del brev har eleverna skrivit helt på egen hand, andra har tillkommit efter nära samarbete och samtal mellan mig och eleverna. Vidare vill jag understryka att delar av vissa brev inte speglar en direkt verklighet utan är ett sätt att med fantasins hjälp bearbeta tankar, känslor och erfarenheter.

Till slut vill jag rikta ett stort till föräldrar och lärare i Lillholmsskolan, Ekholmsskolan och Bredängsskolan för att jag fick förtroendet att arbeta tät intill deras underbara barn och få ta del av ungdomarnas många gånger sorgfulla och längtanstyngda verklighet; men också all den naturliga värme, generositet och vänlighet som ungdomarna besitter. Så låt oss läsa och njuta av dessa fantastiska brev och beröras av de unga författarnas mod att skriva innerligt från sina hjärtan.

Josef Kurdman