30 maj, 2018

Lärarkommentarer

Angående Josef Kurdman

Josef har varit i min klass (9a) vid tre tillfällen under höstterminen. Han var även i min förra nia under vårterminen. Det har varit fantastiskt att bevittna elevernas intresse och engagemang vid dessa tillfällen. Två killar har helt vänt, från att tidigare ha uttryckt främlingsfientliga kommentarer, till att vara öppna för diskussion och lyhörda för argument.

Etik, moral och integration är det genomgående temat för Josefs föreläsningar. Josef vinner eleverna genom att ge konkreta exempel och lyfta fram de problem som finns för att sedan ge förslag på lösningar till dessa. Det ä en underdrift att säga att han är omtyckt. Eleverna tjatar om han ska komma tillbaka och diskussionerna fortsätter även efter att han varit i klassen. Någon annat som är mycket bra är att han ofta finns ute bland eleverna under rastverksamheten. Han har då även chans att fortsätta knyta närmare kontakt med eleverna.

Jag känner mig oerhört imponerad av Josefs arbete och ser gärna att han fortsätter här på vår skola. Detta är viktigt för skolan, vår stadsdel och hela samhället.

Lena Moreno – Sätraskolan – Skärholmen

—————————————————————————————————————

Utlåtande om Josef Kurdmans arbete

Vid 2-3 tillfällen har Josef varit på mina SO-lektioner i årskurs 6-8. Eleverna har genomgående tyckt att det varit bra. Flera elever har fått möjlighet att kunna berätta saker som annars inte kommer fram. En uppföljning efter jul skulle vara mycket bra för att se hur mycket av samtalen som fastnat och applicerats på vardagen. Lika vore det av godo för att se hur vi vidare kan arbeta med attityder och gemenskap i grupperna. Vad jag tycker har varit bra är: Josef har gett mig som lärare nycklar till eleverna med andra kulturer som jag annars inte skulle ha fått: vilka frågor ska jag ställa? Vidare har det varit positivt med en person med två kulturer som kan vara i skolan och prata med alla elever. Och de olika iscensättandena av situationerna från hemlandet är mycket intressanta.

Det här är något jag vidare tycker att vi skulle kunna arbeta vidare med och kanske applicera på skolvärlden i Sverige. Ex. hela diskussionen om ”DIN MAMMA”! Slutligen, i uppföljningen i vår vore det bra att knyta an till mer prat om integration och fördomar.

Tack för hjälpen

Karin Boberg – SO-lärare Sätraskolan

—————————————————————————————————————

Utlåtande om Josef Kurdmans arbete

Under vårterminen har vi på Söderholmsskolan haft besök av Josef Kurdman. Kurdman har träffat samtliga klasser i årskurs 5 – 7. Inledningsvis hade Josef Kurdman en föreläsning för lärarna. Föreläsningen gav oss lärare en inblick i på vilket sätt Kurdman tänkt arbeta. Kurdman gav oss lärare tillfälle att diskutera och ställa frågor och respektive lärare bestämde sedan tillsammans med Josef vid vilka och hur många tillfällen han skulle träffa klasserna.

Arbetet i klasserna: Kurdman utgår från barnens egna erfarenheter i sin undervisning. Han bemöter och diskuterar barnens frågor och ger enkla och direkta svar. Många gånger använder han sina egna erfarenheter som exempel, vilket gör diskussionerna mer levande för eleverna. Jag upplever att barnen känner igen sig i Kurdman påståenden och håller även många gånger med Kurdmans resonemang. Eleverna har under Josefs lektioner visat mycket stort intresse och engagemang i dagens samhällsfrågor. Men även för morgondagens frågor. Jag tror och hoppas att ett liknande arbete kan fortsätta tillsammans med Kurdman, för även om tankar och idéer har fötts har barnen fortfarande ett behov av att ventilera sina tankar med någon utanför skolan som både kroppsligt och verbalt uttrycker sig annorlunda än den vanliga läraren.

På grund av Kurdmans ursprung upplever jag även att hans trovärdighet är stort bland barn och ungdomar i områden som liknar vårt. Hans arbete inriktar sig i stort på en interaktion mellan lärare och elever. Detta är många gånger ett svårbalanserat arbete i skolan. Det behövs någon som Josef Kurdman, som har kraft att bemöta och diskutera de frågor som så ofta är inslag i en lärares vardag.

Sofia Schmidt – Svensklärare – Söderholmsskolan i Skärholmen

————————————————————————————————————

Angående Josef Kurdmans arbete på Söderholmsskolan

Josef Kurdman har under vårterminen besökt våra klasser under några lektioner, där han har fört pedagogiska samtal med eleverna angående ungdomsvåldet i samhället, invandrarrelaterade spörsmål som hur invandrarfamiljer klarar eller inte integreringen i det svenska samhället. Han har även diskuterat invandrarbarnens inställning till skolan och vikten av att motivation för att nå bra resultat i skolarbetet. Detta har varit mycket uppskattat hos såväl elever, lärare som hos föräldrar. Kurdman har fått mycket bra gensvar från våra elever. De har under dessa veckor ofta talat om Josef och hans arbete och hans vilja att vilja hjälpa eleverna. Även under många utvecklingssamtal har Josefs insatser förts på tal i mycket positiva ordalag. Det vore mycket värdefullt att få fortsätta detta samarbete med Kurdman även under nästa läsår, då detta arbete inte känns avslutat. Eleverna och lärarna har ju precis introducerats i denna problematik, där Josef visat på många bra lösningar inom detta så viktiga område. Att avbryta detta nu skulle vara mycket olyckligt, för såväl elever som lärare. Det här arbetet som nu har påbörjats vore mycket värdefullt att få fullfölja under höstterminen.

Jag vill rekommendera Josef Kurdman till att arbeta med dessa frågor i övriga skolor i Skärholmens stadsdelsförvaltning. Kurdman skapar genom sitt arbete en framtidstro hos många av våra elever.

Med bästa hälsningar

Liselott Ullert Piscator – lärare, Söderholmskolan, Vårberg

————————————————————————————————————

Utlåtande om Josef Kurdmans arbete på Lillholmsskolan

Josef Kurdman har under vårterminen varit på Lillholmsskolan i Skärholmen och föreläst om etnicitet, segregation, det mångkulturella Sverige, förort, invandrarskap, utanförskap, respekt och mycket annat som berör våra ungdomar. Och även oss vuxna som arbetar på högstadium och möter dessa frågor dagligen. Josef Kurdman har med sitt sätt att föreläsa bjudit in till diskussioner och nya tankar. För oss lärare har han varit ett stöd och komplement i våran dialog med eleverna, där vi lärare har fortsatt diskutera dessa frågor. Eleverna har uppskattat dessa lektioner med Josef VÄLDIGT MYCKET. Vi hoppas på fortsatt samarbete med Kurdman.

Dritta Can – Lillholmsskolan – Skärholmen

—————————————————————————————————————

Utlåtande om Josef Kurdman

Josef Kurdman har besökt våra klasser på Sätraskolan. Han har under tre tillfällen talat med eleverna om etik och moral i vardagen, och på ett imponerande sätt fångat samtliga elevers intresse. Josef berättar om händelser ur verkliga livet och relaterar dessa till elevernas egna funderingar och referensramar. Han ställer frågor som väcker tankar och får med sig hela gruppen! Vi är imponerade av hans sätt att nå fram till ungdomar.

Pia Seiger och Lotta Säntti Nordlander – Lärare – Sätraskolan

————————————————————————————————————-

Angående Josef Kurdmans arbete på Österholmsskolan

Jag arbetar som undervisande lärare i årskurs 9 på Österholmsskolan. Mina klasser har haft besök av Josef Kurdman både detta och föregående läsår. Både jag och eleverna har upplevt att besöken har lett till intressanta och givande diskussioner, där både elever med svensk bakgrund och elever med utländskt bakgrund har känt sig inkluderade och engagerade. Personligen tycker jag att det har varit positivt att ha en person som själv har utländskt bakgrund som har kommit och besökt och pratat. Det har varit bra på flera sätt. Dels är det alltid uppskattat av elever när en utomstående person kommer in i klassrummet och pratar med dem. Det blir också mer trovärdigt och känns som att eleverna har lättare att ta till sig det Josef säger när han diskuterar saker som rasism, uppförande mm. eftersom han själv har utländskt bakgrund. Som svensk lärare representerar jag ju majoritetssamhället och lyssnas nog inte lika mycket på. Det jag dessutom tycker har varit bra med Josefs besök är att han vågar ta upp viktiga frågor med eleverna. Våra elever saknar ofta manliga förebilder som de kan identifiera sig med. Jag har flera gånger hört att elever pratar om Josefs besök och det är flera elever som har efterfrågat ytterligare besök. Det som kanske kunde förbättras är strukturen för besöken. Eftersom det blir ganska sporadiska besök så känner jag ibland att det blir samma saker som återkommer. Om det hela kunde arrangeras lite bättre så tror jag att man kan få en tydligare uppföljning av vad man samtalade om vid tidigare tillfället och fortsätta utifrån det.

Nina Eriksson – Österholmsskolan – Skärholmen

————————————————————————————————————-

Utvärdering av Josef Kurdmans projekt 

Eleverna i årskurs 8 har haft förmånen att träffa Josef Kurdman vid ett flertal tillfällen under höstterminen. Först höll Josef en föreläsning i aulan för alla elever (= 60) och därefter har han träffat dem i mindre grupper för samtal. Bäggedera har varit mycket uppskattade. Det har varit bra för eleverna att möta en manlig förebild. Eleverna har tyckt att varit kul och tankeväckande att diskutera med Josef. Budskapet, att de ska skapa sig en framtid i Sverige och inte föräldrarnas hemländer, känns viktigt. För oss vuxna har samarbetet varit givande och problemfritt. Josef har dessutom ställt upp och vikarierat och ingenting har varit omöjligt. Vi hoppas på fortsatt samarbete.

Margot Eriksson – Arbetslagsledare i Bredängsskolan

—————————————————————————————————————–

Utvärdering av Josef Kurdmans arbete

Jag har haft Josef Kurdman i två av mina klasser i år och förra året. Kurdman pratade om respekt för lärare och utbildning. Han pratade också om skillnaderna mellan skolan i Sverige och andra länder – Turkiet/Irak. Det som jag upplevde positivt var att han pratade om sådant som jag inte tar upp, dessutom givetvis speciellt med hans egen bakgrund. Det blev bra. Eleverna tyckte att det var bra. Inte minst för att de fick information om skolor i andra länder, detta är något som deras föräldrar aldrig talar om. Den här informationen behöver våra elever. En del elever tyckte också att det blev lugnare i klassrummen och att de kände sig mer studiemotiverade efter Kurdmans samtal med dem. Eleverna ville gärna att han skulle komma tillbaka till klasserna. Det blev tyvärr inte så på grund av tidsbrist.

Både eleverna och jag skulle gärna vilja ha mer av uppföljning på de första diskussionerna och en vidareutveckling i resonemanget. Eleverna behöver en manlig förebild med utländskt bakgrund som inte är lärare men som vågar hålla diskussioner med dem om skola, nytt hemland och en framtid i Sverige. I den skolmiljön som jag arbetar är detta av stor vikt.

Christina Hargell, SO-lärare, Österholmsskolan

———————————————————————————————————–

Utvärdering av höstens samarbete med Josef Kurdman

Under hösten har jag bokat in Josef Kurdman till klassråden i min klass, 8b. Det har varit tre tillfällen hittills. Dessutom har vi varit på skolbio tillsammans och sett ”Nabila”, en film om en ung kvinnlig rapartist och hennes inställning till kvinnligt/manligt och den svenska uppfattningen om ”invandrarmannen”. Sedan har vi tillsammans med Kurdman haft diskussion kring filmen. Det frågor som har tagits upp har varit centrala för mina elever. Josef har behandlat etnicitetsfrågor, etikfrågor och i vår stadsdel högt värderade värdegrunden från en praktiskt ”hur gör man?” – vinkel. Eleverna har varit väldigt engagerade och fått komma till tals även med motsatta åsikter. Det har varit högt i tak och elevernas yttrande- och åsiktsfrihet har varit total, så länge de iakttagit respekt för varandra. Eleverna i min klass har tyckt mycket om dessa diskussionstillfällen eftersom deras vardag behandlats på ett öppet och ärligt sätt. Det har varit frågor som intresserar dem. Josef har haft en stor fördel i samtalen med eleverna genom att inte vara etniskt svensk. Han har därmed en hög trovärdighet för mina elever – som är svenska i varierade grad – när det gäller att förklara kulturskillnader och visa hur man kan förhålla sig till det.

Josef har fungerat som en bro till ”det svenska” genom att vara ”innanför” sedan mycket lång tid, men ändå förstå andra erfarenheter av till exempel skolgång. Josefs lektioner har byggt på demokratiskt grund, med respekt för de individer som ingår i klassen. Vi i klassen vill absolut ha denna tillgång kvar på skolan för fortsatt samarbete och livgivande diskussioner.

Anna-Maria Sjöholm – Bildlärare och klassföreståndare i 8b, Sätraskolan

————————————————————————————————————–

Reflektioner över Josef Kurdmans besök i våra klasser

Det har varit mycket intressant att få möta Josef och hans arbete i vår skola. De ämnen som han tagit upp med eleverna har varit mycket engagerande och han har lyckats att göra eleverna medvetna och väckt deras tankar kring viktiga problem och situationer som eleverna befinner sig i eller hört talas om. Ämnena har främst varit centrerade kring barnens inställning till samhället och samhällets inställning till barnen, men också kring etiska resonemang och hur människor beter sig mot varandra och varför. De har varit positivt att Josef varit hos oss flera gånger och följt upp och diskuterat vidare och djupare kring resonemangen.

Vi hoppas att han kan komma igen. Han är varmt välkommen.

Åsa Nilsson och Fredrik Magnusson, lärare, Lillholmskolan i Vårberg

————————————————————————————————————-